ОНП 2021

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки

ОК-1 Іноземна мова (англійська)

ОК-1 Іноземна мова (німецька)

ОК-2 Організація наукової діяльності

ОК-3 Філософія і методологія науки

ОК- 4 Інноваційні педагогічні технології у вищій освіт та професійна етика

Цикл професійно-наукової підготовки

ОК-5 Управління науково-дослідницькими проектами

ОК-6 Вибрані питання фізики твердого тіла

ОК-7 Термодинаміка реальних кристалів

ОК-8 Методи отримання кристалічних матеріалів

ОК-9 Педагогічна практика

Вибіркові компоненти освітньої програми

ВК-10 Морфологія поверхні твердого тіла

ВК-11 Фізика і технологія тонких плівок

ВК-12 Методи розрахунків з перших принципів у теорії твердого тіла

ВК-13 Сучасні матеріали для енергетики

ВК-14 Фізична хімія твердого тіла

ВК-15 Термоелектричні явища у твердих тілах

ВК-16 Методи обробки результатів експерименту

ВК-17 Матеріали електронної техніки

ВК-18 Електронна теорія твердого тіла

ВК-19 Структурні методи дослідження у фізиці твердого тіла

ВК-20 Хімічна термодинаміка

ВК-21 Методи дослідження термоелектричних властивостей

ВК-22 Симетрія і теорія груп

ВК-23 Статистика носіїв заряду у твердих тілах

ВК-24 Розрахункові методи у дослідженні твердого тіла

ВК-25 Наноструктури та методи їх дослідження

ВК-26 Кристалохімія

ВК-27 Технологія термоелектричних матеріалів