Документи для акредитації освітніх програм

Статут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році

Положення про освітні програми у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  (введено в дію наказом ректора, № 61 від “31” січня 2020 року; із внесеними змінами наказом № 212 від 06.04.2021 року).

Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і запровадження освітніх програм

Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора № 725 від 07.12.2020 р.) 

Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про студентський науковий гурток, проблемну групу кафедральний(міжкафедральний) науковий семінар ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про заохочувальні відзнаки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про принципи діяльності навчально-наукових підрозділів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи кафедри ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету, які публікують праці у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus тa Web of Science

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2016-2020 роки

Академічна доброчесність

Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про запобігання академічному плагіату та інших видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Конкурс на заміщення посад

Положення про конкурсну комісію університету щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про “Про порядок призначення на  посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту (інституту), директора коледжу та керівника територіально відокремленого структурного підрозділу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Документи для студента/аспіранта

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ”

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ” (введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019 р.; із внесеними змінами наказом № 212 від 06.04.2021 р.)

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»(введено в дію наказом ректора №768 від 04.12.2014; внесено зміни наказом  №628 від 25.09.2019 р.)

Наказ №70 від 04.02.2019 р Про організацію контролю якості знань студентів, які навчаються за індивідуальним графіком

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (наказ про введення в дію змін № 361 від 31.07.2020 р.; № 149 від 11.03.2021 р.; № 189 від 30.03.2021 р.)

Розпорядження ректора від 28.12.2015 року №57-р про можливість складання семестрових іспитів за талоном № 3 за їхньою заявою з використанням ІТ-технологій

Розпорядження ректора про використання тестової форми проведення семестрових екзаменів з використанням комп’ютерних технологій в якості експерименту для студентів заочної форми навчання окремих навчальних структурних підрозділів від 15.11.2019 року №177-р

Наказ №329 від 29.05.2018 Про використання тестової форми проведення семестрових екзаменів та підсумкової атестації з використанням комп’ютерних технологій

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (№18 від 2.02.2016 р.; із внесеними змінами наказом № 212 від 06.04.2021 р.)

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін (із внесеними змінами наказом № 80 від 12.02.2021 р.)

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ( введено в дію наказом ректора №805 від 27.11.2019 )

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів освіти у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (нова редакція) (введено в дію наказом ректора № 794 від 31.12.2020 р.)

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№2 від 8.12.2014р., внесено зміни наказом ректора №888 від 27.12.2019 р.)

 

Більше інформації можна знайти на сторінці Навчально-методичного відділу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.