Курсові роботи

Тематика курсових робітякі пропонуються на вибір студентів
для виконання
на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2023-2024 н.р.

(тематика курсових  робіт для 3 і 4 курсу на вибір)

Курсові роботи
4 курс (1 сем)
Никируй Л.І.

 

Ф-41 1 Гуцуляк Михайло Визначення положення рівня Фермі у невироджених напівпровідниках із домішками.
ПФмф-41 2 Типові задачі квантової механіки про рух частинки у полі періодичного потенціалу.
Розрахунок енергії атома з багатьма електронами методом  Хартрі-Фока.
 

 

ПФмс-41

 

 

2

Ефективна маса, як енергетична характеристика носіїв заряду.
Проходження частинки через потенціальний бар’єр прямокутної форми.
3 курс
І семестр
Салій Я.П. Ф-31 1 Галайчук Орест Ефекти закону Відемана – Франца

в провідниках і напівпровідниках

Дзумедзей Р.О. Ф-31  

 

2

Особливості синтезу бінарних

напівпровідникових сполук

ПФмф-31 Засідко Богдан Вимірювання та розрахунок

граткової та електронної

складової теплопровідності

Никируй Л.І. ПФмф-31 1 Хома Дарія Спектральні характеристики тонких плівок на основі PbTe в ІЧ області для медичних застосувань
Горічок І.В. Ф-31 1 Бабінчук Любов Точкові дефекти і їх вплив на властивості кристалів
Яворський Я.С.  

 

 

ПФмс-31

 

 

 

2

Вибір конструкції термогенератора на основі наноструктур телуриду свинцю для практичного застосування.
Застосування магнетронного розпилення для одержання термоелектричного напівпровідникового шару.
Дзумедзей Р.О.  

ПФмс-31

 

1

За Основи розрахунку основних кінетичних параметрів напівпровідників
ІІ семестр
Салій Я.П. Ф-31  

1

Елементи квантової хромодинаміки: кварки, глюони та кварковий конфайнмент
Дзумедзей Р.О. 2 Методики вимірювання основних

кінетичних параметрів

напівпровідників

Розрахунок рухливості носіїв

заряду в напівпровідниках

варіаційним методом

Никируй Л.І. ПФмф-31 1
Горічок І.В. 1 Термоелектричні явища
Теплові властивості твердих тіл
Теплопровідність твердих тіл і методи її вимірювання
Ентропія
Яворський Я.С. 2

 

 

 

Тематика курсових робіт, які виконувалися

Тематика курсових робітякі виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2022-2023 н.р.

ІІІ курс (загальна фізика)

№п/п ПІБ викладача Тема  Група ПІБ студента
1 проф. Никируй Л.І.
(lyubomyr.nykyruy@
pnu.edu.ua)
Комбіновані термо-фотоелектричні системи генерування енергії на основі тонких плівок систем II-VI, IV-VI ПФмс-31 Когутяк Максим Вікторович
2 Особливості застосування напівпровідників типу IV-VI для інфрачервоної термографії ПФмф-31 Ватаманюк Соломія Всеволодівна
9 проф. Горічок І.В.

(ihor.horichok@pnu.edu.ua)

Точкові дефекти у кристалах і їх вплив на властивості кристалів
10 Типи зв’язків у напівпровідникових кристалах ФА-31 Гуцуляк Михайло Михайлович
11 Ентропія
12 Теплопровідність твердих тіл і методи її вимірювання
13 Некристалічні тверді тіла
14 Методи отримання кристалічних матеріалів
15 доц. Яворський Я.С.

 

ПФмф-31– 2 студ.

Вибір напівпровідникових матеріалів для створення тонкоплівкових термоелектричних мікрогенераторів
16 Методи вимірювання товщини тонких плівок під час процесу осадження вакуумними способами

IV курс (теоретична фізика)

№п/п ПІП викладача Тема  Група ПІБ студента
1 проф. Никируй Л.І.
(lyubomyr.nykyruy@
pnu.edu.ua).
Квантовi обчислення та квантовi комп’ютери ФА-41 Рівняк Роман Васильович
2  Двостановi квантовi системи: нерівності Белла ФА-41 Петрів Богдан Романович
проф. Горічок І.В.

(ihor.horichok@pnu.edu.ua)

Метод Томаса-Фермі для розв’язування багаточастинкових задач
Метод Хартрі-Фока для розв’язування рівняння Шредингера ПФмс-41 Сідак Владислав Володимирович
Напівемпіричні методи квантової хімії

 

Тематика курсових робітякі  виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2021-2022н.р. (ІІІ курс)

№п/п ПІП викладача Тема ПІ студента
1 проф. Никируй Л.І.
(lyubomyr.nykyruy@
pnu.edu.ua)
Поверхневі плазмони та їх роль для сонячної енергетики
2 Квантовий ефект Холла
3 Топологічні ізолятори у фізиці твердого тіла
4 Поверхневі нанорозмірні об’єкти – віскери
5 Квантовий комп’ютер: квантові біти, модель спіну
6 Базові поняття квантової хімії: класичний опис структури та динаміки молекул
7 Програмні пакети для розрахунку молекул, молекулярних систем та твердих тіл: огляд, характеристики та основні закладені фізичні принципи
8 Програмні середовища для візуалізації квантово-хімічних розрахунків: огляд, характеристики, переваги та сумісність

 

Тематика курсових робітякі виконувалися

на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2020-2021 н.р.

№п/п ПІП викладача Тема ПІ студента
1 доц. Возняк О.М. Розсіювання частинок на δ-потенціалі
2 Метод S-матриці для розсіювання на δ-потенціалі
3 Метод матриць переносу для задачі розсіювання
4 Розсіювання на прямокутній потенціальній ямі
5 Застосування функції Йоста для опису розсіювання на прямокутній потенціальній ямі
6 Реконструкція δ-потенціала із даних розсіювання
7 Визначення ширини спектральної лінії випромінювання домішковими атомами кристала

Тематика курсових робітякі виконувалися

на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2019-2020 н.р.

№п/п ПІП викладача Тема ПІ студента
ФА-31
1 доц. Лоп’янко М.А. Будова електронних оболонок – це торжество періодичної системи елементів Бринський Роман Ярославович
2 Квазічастинки. Фонони та магнони Вікарій Олег Ігорович
3 Види взаємодій елементарних частинок Іваненко Віталія Василівна
4 Гравітаційні хвилі та гіпотетичні кванти поля – гравітони. Малахов Андрій Андрійович
5 Проблеми сучасної фізики. Частинки та античастинки. Процес анігіляції. Ментинський Назарій Миколайович
6 Унікальний симбіоз фізики та медицини. Мухіна Христина Анатоліївна
7 Види радіоактивного випромінювання, їх природа та захист від такого випромінювання. Шарваровська Юлія Юріївна
ПФН-31
8 проф. Прокопів В.В. Система КОМПАС-ГРАФІК з модулем тривимірноготвердотільногомоделювання КОМПАС-3D Кривий ЮрійІгорович
9 Основні засоби пакету CorelDraw Фученко Роман Богданович
10 Відрахований Пиндус Василь Васильович

Тематика курсових робітякі виконувалися

на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2018-2019 н.р.

№п/п ПІП викладача Тема ПІ студента
ПФН-31
1 проф. Горічок І.В. Теорія струн. Основні принципи
2 Парадокси квантової механіки
3 Спеціальна та загальна теорія відносності
4 доц. Возняк О.М. Моделювання станів частинки у асиметричній прямокутній потенціальній ямі методом аналітичної трансфер-матриці.
5 Моделювання станів частинки у подвійній прямокутній потенціальній ямі методом аналітичної трансфер-матриці.
ПФН-41
1 доц. Лоп’янко М.А. Рівняння Дірака
2 Пружне розсіяння частинок
3 Тотожні частинки
4 Наближені методи квантової теорії
5 Теорія випромінювання
6 Возняк О.М. Моделювання станів частинки у двоямному прямокутному потенціалі методом аналітичної трансфер-матриці
7 Моделювання розсіювання  частинок прямокутною потенціальний бар’єр методом аналітичної трансфер-матриці
8 Моделювання тунелювання частинки через прямокутний потенціальною ямою методом аналітичної трансфер-матриці.
9 Моделювання тунелювання частинки через подвійний δ-потенціальний бар’єр методом аналітичної трансфер-матриці.
10 Моделювання тунелювання частинки через серію ідентичних потенціальних бар’єрів методом аналітичної трансфер-матриці.

Тематика курсових робітякі виконувалися

на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2017-2018 н.р.

№п/п ПІП викладача Тема ПІ студента
ПФН-31
1 Прокопів В.В. Сонячний термогенератор
2 Сонячні батареї
3 Сонячні колектори
4 Салій Я.П. Дослідити залежність фононного спектру лінійного ланцюжка від концентрації вакансій.
5 Дослідити відмінність проходження через потенціальний бар’єр і яму з однаковими параметрами.
6 Дослідити властивості нецентральних потенціалів
7 Никируй Л.І. Плівкові фотоелектричні перетворювачі: принцип дії і огляд сучасних матеріалів
ФА-31
1 Никируй Л.І. Болометри, теплові зори: принцип дії і огляд сучасних матеріалів
2 Термоелектричне охолодження для медицини: принцип дії і огляд сучасних матеріалів
3 Прокопів В.В. Вітроенергетика,  практичні аспекти і перспективи
4 Екологічні і економічні аспекти використання електромобілів
ФА-41
1 Рувінський М.А. Квантова телепортація
2 П – електронна теорія органічних молекул
3 Від’ємний йон водню
4 Осцилятор Ландау
5 Метод канонічних перетворень у квантовій механіці
6 Метод факторизації в задачах про квантовий осцилятор і атом водню
7 Парадокси квантової механіки і нерівності Белла
8 Фейнманівське формулювання квантової механіки
9 Основи теорії надтекучості рідкого гелію – ІV
10 Фізичні механізми надпровідності в теорії БКШ і Боголюбова
11 Квантові кристали
Ефект Каземира
12 Деякі особливі методи квантової теорії збурень
ПФН-41
1 Лоп’янко М.А. Пружне розсіювання частинок. Теорія випромінювання
2 Наближені методи квантових теорій
3 Тотожне числення
4 Теорія найпростіших молекул. Вторинне квантування
5 Возняк О.М. Розрахунок зміщень атомів біля дефекта методом флуктаційних хвиль
6 Розрахунок структурного фактора в моделі жорстких ядер
7 Розрахунок півширини спектральної лінії випромінюваної домішковими атомами кристала
8 Розрахунок енергетичних рівнів оболонкової моделі засобами пам’яті Mapple
9 Моделювання коливання квантового ангармонічного осцилятора у середовищі Mapple
10 Моделювання відбивання і проходження частинок на потенціальному бар’єрі засобами Mapple
11 Чисельне моделювання коливань квантового гармонічного осцилятора засобами пакета Mapple

Тематика курсових робітякі виконувалися

на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2016-2017 н.р.

№п/п ПІП викладача Тема ПІ студента
ПФ-31
1 Прокопів В.В. Електромобілі і екологія
2 Дослідження термоелектричних матеріалів
3 Розробка віртуальної лабораторної роботи: «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
4 Визначення прискорення вільного падіння з допомогою математичного маятника
5 Лоп’янко М.А. Знаходження експериментальних значень функцій у вигляді поліномів та відповідних їм гіперповерхонь відгуку
6 Застосування методу розмірностей для розв’язання вибраних фізичних задач підвищеної трудності
7 Никируй Л.І. Перспективи матеріалів типу TAGS для термоелектричного перетворення енергії
8 Лисак А.В. Розрахунок енергетичного спектру
Ф-41
1 Рувінський М.А. Квантова телепортація
2 П – електронна теорія органічних молекул
3 Від’ємний йон водню
4 Осцилятор Ландау
5 Метод канонічних перетворень у квантовій механіці
6 Метод факторизації в задачах про квантовий осцилятор і атом водню
7 Парадокси квантової механіки і нерівності Белла
8 Фейнманівське формулювання квантової механіки
9 Основи теорії надтекучості рідкого гелію – ІV
10 Фізичні механізми надпровідності в теорії БКШ і Боголюбова
11 Квантові кристали
12 Екситони Френеля та Ванье-Мотта
13 Никируй Л.І. Механізми розсіювання у твердих розчинах