Освтіня програма “Прикладна фізика та наноматеріали” (105) (магістр)

Освітня програма “Прикладна фізика та наноматеріали” (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали):

Освітня програма (з 01.09.2023 р.)

Навчальний план освітньої програми (з 01.09.2023 р.)

Історія розвитку ОП:

Освітня програма (2019 р.)

Пропозиції та зауваження щодо покращення освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу кафедри (kfhtt@pnu.edu.ua)

Мета освітньої програми

Метою ОП «Прикладна фізика та наноматеріали» спеціальності 105 – Прикладна фізика та наноматеріали є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з перспективних проблем прикладної фізики, у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій і методів сучасної прикладної фізики. Випускники ОП отримують компетентності, достатні для розв’язання стандартних і нестандартних комплексних проблем у професійній діяльності в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, можливості володіти основами науково-дослідної, виробничо-технологічної та проектно-конструкторської діяльності у сфері розробки та виготовлення наноматеріалів, набути практичні навички роботи із застосуванням сучасних прикладних задача фізики наноматеріалів для розвитку відновлювальної енергетики, медичної фізики, що сприятиме науково-технічному прогресу України та Прикарпаття.

Гарант освітньої програми

Будзуляк Іван Михайлович

Силабус
навчальної дисципліни
Кредити ECTS Кількість годин Форма контролю
Семестр 1
Концепція сучасного природознавства 3 Лекції: 14 год;
Практичні/семінарські: 16 год
Залік
Фізика твердого тіла 6 Лекції: 28 год;
Практичні/семінарські: 36 год
Залік
Механізми генерації і накопичення заряду в електрохімічних системах 6 Лекції: 18 год;
Практичні: 26 год;
Лабораторні: 20 год
Екзамен
Фрактали 3 Лекції: 20 год;
Практичні/семінарські: 10 год
Залік
Науковий семінар 3 Семінарські: 30 год Залік
Семестр 2
Фізико-технічні основи термоелектричного матеріалознавства 6 Лекції: 14 год;
Практичні: 20 год;
Лабораторні: 30 год
Екзамен
Фізика напівпровідників 6 Залік
Інноваційне підприємництво та стартапи 3 Лекції: 14 год;
Практичні: 16 год
Екзамен
Дисципліна за вибором 3 Залік
Семестр 3
Дисципліна за вибором 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік

 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

ОП «Прикладна фізика та наноматеріали» готує фахівців із комплексними знаннями фізики, математики, інформаційних технологій та програмування, які здатні вирішувати прикладні проблеми, базуючись на здобутках сучасної фізики, зокрема, фізики наноматеріалів. Акценти ОП орієнтовано на прикладні проблеми, необхідні як для відбудови України у післявоєнний час, так і для того, щоб Україна входила у число країн, які вирішують сучасні виклики у сферах, пов’язаних із розвитком відновлювальної енергетики та медичної фізики.

Програма передбачає реалізацію концепції «навчання через науку» із обов’язковим залученням студентів до науково-дослідної роботи, в тому числі в сучасних наукових лабораторіях.

Випускнику освітньої програми присуджується ступінь магістра з присвоєнням кваліфікації: Магістр з прикладної фізики та наноматеріалів.

Можливе працевлаштування

Класифікатор професій ДК 003:2010:

 • 31–Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки.
 • 311 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
 • 3111 Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями
 • 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

Офіційні партнери та бази практики, закордонні партнери (підписано документи про співпрацю):

 • Івано-Франківська міська клінічна лікарня № 1;
 • Центр сучасної офтальмології (м. Івано-Франківськ);
 • університетська клініка Мюнстеру (Німеччина), університет Філіппа в Марбурзі (Німеччина) – проєкт щодо створення спільного Центру молекулярної медицини;
 • Жешувський університет (Республіка Польща)

Додаткові переваги освітньої програми:

 • випускники освітньої програми мають право безкоштовно навчатися на магістерській програмі у рамках подвійних дипломів між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Жешувським університетом (Республіка Польща);
 • участь у програмах академічного обміну в європейських університетах (до 2023 року студенти факультету у рамках Erasmus програм мали можливість академічного обміну із університетом Ясси, Румунія, університетом Грацу, Австрія, університетом Нової Горіци, Словенія);
 • навчання на військовій кафедрі із отримання офіцерського звання;
 • унікальна можливість здійснювати навчання через науку: вже з першого курсу студентів запрошують у наукові лабораторії, а з другого курсу студенти отримують можливість бути авторами / співавторами наукових публікацій!