Навчально-методичні матеріали

На кафедрі наявні кваліфікаційні характеристики фахівців, навчальні плани, навчальні і робочі програми усіх фундаментальних і спеціальних дисциплін. Всі навчальні і робочі програми схвалені на засіданнях кафедри та затверджені проректором з навчальної роботи.

З усіх предметів, читання яких забезпечує кафедра, викладачами розроблені лекційні курси, інструкції до лабораторних робіт. З багатьох предметів видані навчальні посібники, що містять як конспекти лекцій, так і тестові завдання, матеріал для самостійного опрацювання.

Викладачами кафедри розроблені завдання для проведення контрольних робіт, тестування, в тому числі комп’ютерного тестування. З більшості предметів розроблені комплексні контрольні роботи.

На кафедрі наявні програмові вимоги до семестрової і державної атестації студентів.

Кафедра проводить виробничу практику студентів. Розроблена програма практики, яка передбачає виконання теоретичного і експериментального завдання, розв’язування задач і обов’язкову участь студентів-практикантів у наукових семінарах кафедри. За кожним студентом-практикантом на час практики закріплюється робоче місце у наукових лабораторіях кафедри.

Возняк О.М. Використання середовища Maple для розв’язування задач квантової механіки. Навчальний посібник/О.М. Возняк, В.В. Прокопів, Л.І. Никируй. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. –156 с.

(Завантажити посібник:  .pdf, 8.8Mb)

  Конспекти лекцій з молекулярної фізики.
Навчальний 
посібник / Володимир Васильович Прокопів. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. – 76 с.(Завантажити посібник: .pdf, 1.58Mb)
Фізика процесів у напівпровідниках та елементах електроніки: курс лекцій. Навчальний посібник/Д.М. Фреїк, В.М. Чобанюк, З.Ю. Готра, Б.С. Дзундза, Г.Д. Матеїк, А.І. Ткачук. ‑ Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 263 с.

(Завантажити посібник: .pdf, 6.53Mb)

Молекулярна фізика і термодинаміка. Лекції з курсу.
Фреїк Д.М., Лисак А.В. 
– Івано-Франківськ, 2014. – 144с.(Завантажити посібник: .pdf, 4.1Mb)
Молекулярна фізика і термодинаміка. Фізичний практикум.
Фреїк Д.М., Лисак А.В., Чобанюк В.М. – Івано-Франківськ, 2013. – 94 с.(Завантажити посібник: .pdf, 3.9Mb)
Молекулярна фізика і термодинаміка. Методичний посібник.
Фреїк Д.М., Лисак А.В. – Івано-Франківськ, 2013. – 44с.(Завантажити посібник: .pdf, 580kb)
Методи математичної фізики (для дистанційного навчання). Методичний посібник. Рувінський М.А. – Івано-Франківськ, 2015. – 173с.

(Завантажити посібник: .pdf, 5,5Mb)

Фізика твердого тіла. Лабораторний практикум. Т. 1. Кристалічна струкутра. Навчальний посібник. Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Чобанюк В.М.
Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ „Плай” Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 120 с.(Завантажити посібник: .pdf, 145kb)
Інтелектуальна власність у міждержавних дослідницьких проектах: Навчально-методичний посібник. Никируй Л.І., Борик В.В.– Івано-Франківськ: Видавництво “Гостинець”, 2010.- 72 с.
Фізика твердого тіла. Спеціальний фізичний практикум/
Я.П.Салій, В.М.Чобанюк. ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Фізичний практикум. Атомна фізика/Салій Я.П., Чобанюк В.М. ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 1996.
Курс загальної фізики. Атомна і ядерна фізика./Возняк О.М., Салій Я.П., Чобанюк В.М., Лопянко М.А. ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Фізичний практикум. Ядерна фізика/Фреїк Д.М., Возняк О.М., Салій Я.П. ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1996.
Матеріали електронної техніки. Навчальний посібник/
Володимир Васильович Прокопів.
‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – 288 с.
Напівпровідникові матеріали функціональної електроніки. Навчальний посібник/В.В. Прокопів, В.В. Прокопів (мол.)  ‑ Івано-Франківськ: Видавництво
«Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 216 с.
Конспекти лекцій з молекулярної фізики. Навчальний посібник / Володимир Васильович Прокопів. ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – 60 с.
Конспекти лекцій з фізики. Електрика. Навчальний посібник/Володимир Васильович Прокопів. ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 36 с.
Конспекти лекцій з фізики. Оптика. Навчальний посібник/Володимир Васильович Прокопів. ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 32 с.
Конспекти лекцій з фізики. Атомна фізика. Навчальний посібник/Володимир Васильович Прокопів. ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, 2011. – 36 с.
Термодинаміка реальних напівпровідникових кристалів/В.В. Прокопів, І.В. Горічок, Л.В. Туровська. ‑ Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. –
100 с.
Фізика і технологія тонких плівок. Навчальний посібник. У 2-х томах. – Т. 1. Технологія тонких плівок/Володимир Васильович Прокопів. ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 96 с.
Фізика і технологія тонких плівок. Навчальний посібник. У 2-х томах. – Т. 2. Фізика тонких плівок/Володимир Васильович Прокопів. ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 84 с.
Математична обробка результатів фізичного експерименту. Навчальний посібник/Любомир Іванович Никируй – Івано-Франківськ: Видавництво «Гостинець», 2010. – 58 с.
Фізичні основи мікроелектроніки Навчальний посібник/Володимир Васильович Прокопів ‑ Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 80 с.
Методичні рекомендації щодо оформлення курсової, бакалаврської, дипломної та магістерської робіт. Методичні вказівки/Фреїк Д.М., Прокопів В.В. –  Івано-Франківськ: Плай, 2009. – 36 с.
Курс загальної фізики. Оптика: хвилі, промені, кванти. Видання 3-тє, перероблене і доповнене/Остафійчук Б.К., Рувінський М.А., Яцура М.М., Будзуляк І.М. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 664 с.
Основи векторного і тензорного аналізу/Поплавський О.П., Рувінський М.А. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 73 с.
Фреїк Д.М. Нанотехнології і наноматеріали: передові досягнення. Збірник наукових праць / Д.М. Фреїк – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 144с.
Фреїк Д.М. Молекулярна фізика. Термодинаміка. Фізичний практикум / Д.М. Фреїк, А.В. Лисак, В.М. Чобанюк – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 115с.
Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства. Кристали цинк халькогенідів ZnS, ZnSe, ZnTe. Монографія / М.О. Галущак, Г.Я. Гургула, Д.М.Фреїк, Н.Д. Фреїк. За заг. ред. Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора хімічних наук, професора Д.М. Фреїка. – Івано-Франківськ: Видавництво видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2013. – 188 с.
Фреїк Д.М. Фреїк Дмитро Михайлович: бібліографія. – Івано-Франківськ: Вид-во ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 128 с.
Прокопів В.В., Никируй Р.І. Система  автоматизованого  проектування КОМПАС-3D : Навчальний посібник / В.В. Прокопів, Р.І. Никируй. – Івано-Франківськ : Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. – 92 с.
Прокопів В.В. Напівпровідникові матеріали функціональної електроніки: навчальний посібник. У 2-х т. –Т. 1. Властивості напівпровідникових матеріалів / Володимир Васильович Прокопів. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. – 76 с.
Прокопів В.В. Напівпровідникові матеріали функціональної електроніки: навчальний посібник. У 2-х т. –Т. 2. Власні та домішкові точкові дефекти у напівпровідниках / Володимир Васильович Прокопів. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. – 76 с.
Прокопів В.В.  Точкові дефекти кадмій, станум та плюмбум телуридів : монографія / [під заг. ред. Прокопів В.В.], В.В. Прокопів, І.В. Горічок, В.В. Прокопів (мол.), Л.В. Туровська // Івано-Франківськ : Супрун В.П., – 2016. – 248 с.
Возняк О.М. Використання середовища Maple для розв’язування задач квантової механіки. Навчальний посібник /О.М. Возняк, В.В. Прокопів, Л.І. Никируй. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – 76 с. 
Прокопів В.В.Фізика і технологія тонких плівок: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. 252 с.
Біографії. Я, Ми, Ви. Ч. 3. / Упорядники: Любов Межиловська, Володимир Прокопів. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – 72 с. 
ХVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка). Матеріали. / За заг. ред. проф. Прокопіва В.В. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – 388 с.
Возняк О.М., Горічок I.В., Никируй Л.I. Застосування теорії S-матриці розсіювання до аналізу резонансних потенціалів. (Навчальнi матерiали з пiдготовки фахiвцiв за магiстерською програмою зi спецiальностей 104 – ”фiзика та астрономiя” та 105 – ”прикладна фiзика i наноматерiали”). Iвано-Франківськ – 2018. Еленктронний ресурс. Наукова бібліотека ПНУ.
ХVІI Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. Збірник тез. / За заг. ред. проф. В.В.Прокопіва. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2019. 376 с.
Возняк О.М., Горiчок I.В., Никируй Л.I. Моделювання станiв одновимiрних потенцiалiв довiльної форми методами трансфер-матрицi. Навчальнi матерiали з пiдготовки фахiвцiв за магiстерською програмою зi спецiальностей 104 – “фiзика та астрономiя”та 105 – “прикладна фiзика i наноматерiали”. Івано-Франківськ (2019), с.40
NykyruyL.,YakubivV., WiszG., HryhorukI., ZapukhlyakZ., YavorskyiR.. Book title: Renewable Energy – Resources, Challenges and Applications. Сhapter title: Energy policy at the EU – non-EU border: critical analysis, opportunities and improve for the future. edited by Dr. Mansour Al Qubeissi. InTechOpen. London. ISBN 978-1-78984-284-5. DOI:10.5772/intechopen.91686 (Web of Science) (Розділ монографії (іноземна))