2018 рік

Підручники, посібники

 1. Возняк О.М. Використання середовища Maple для розв’язування задач квантової механіки. Навчальний посібник / О.М. Возняк, В.В. Прокопів, Л.І. Никируй. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – 156 с.
 2. Возняк О.М., Горічок I.В., Никируй Л.I. Застосування теорії S-матриці розсіювання до аналізу резонансних потенціалів. (Навчальнi матерiали з пiдготовки фахiвцiв за магiстерською програмою зi спецiальностей 104 – ”фiзика та астрономiя” та 105 – ”прикладна фiзика i наноматерiали”). Iвано-Франківськ – 2018. Еленктронний ресурс. Наукова бібліотека ПНУ.

Статті

 1. Prokopiv V. Thermoelectric materials based on samples of microdispersed PbTe and CdTe/ V. Prokopiv , I.Horichok , T. Mazur, O.Matkivsky, L. Turovska // Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP – 2018). 2018. Part 1. P. 01SPN57-1–01SPN57-4.
 1. Прокопів В.В. Механізми теплопровідності у пресованих термоелектричних матеріалах на основі сполук А4В6/ В.В. Прокопів , І.В. Горічок , Т.О. Семко  , О.М. Матківський1 , Р.О. Дзумедзей , Г.Д. Матеїк , О.П. Коневич//Фізика і хімія твердого тіла, 2018, Т.19, №3, с. 230-233
 1. Никируй Л.І. Оптичні властивості гетеропереходу CdS/CdTe, отримані методом фізичного осадження з парової фази/ Л.І. Никируй, О.В. Яремійчук, Ж.Р. Запухляк, Р.С. Яворський, П. Потера, І.В. Малярська, О.Я. Федорик // Фізика і хімія твердого тіла, 2018, Т.19, №3, с. 209-216
 1. Nykyruy L.I., Ruvinskiy M.A., Ivakin E.V., Kostyuk O.B., Horichok I.V., Kisialiou I.G., Yavorskyy Y.S., Hrubyak A.B. Low-Dimensional Systems on the Base of PbSnAgTe Compounds for Thermoelectric Application, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol. 106, 10-12 (2018);
 1. Yavorskyi R. Structural and optical properties of Cadmium Telluride obtained by Physical Vapour Deposition technique /Yavorskyi, L.Nykyruy, G.Wisz, P.Potera, S.Adamiak, Sz.Górny // Applied Nanoscience, 2018, DOI 10.1007/s13204-018-0872-z
 1. Горічок І.В. Електротехнічна модель провідності плюмбум телуриду, отриманого методом пресування порошку/ І.В.Горічок,  М.О.Галущак,  т.О.Семко,  О.М.Матківський, Р.О Дзумедзей // Фізика і хімія твердого тіла, 2018, Т.19, №2, с. 147-151
 1. Прокопів В.В. Механізми теплопровідності у пресованих термоелектричних матеріалах на основі сполук А4В6./ В.В. Прокопів, І.В. Горічок, Т.О.Семко, О.М.Матківський, Р.О.Дзумедзей, Г.Д.Матеїк., О.П. Коневич // Фізика і хімія твердого тіла. 2018. Т. 19, № 3. C. 230–233.
 1. Махній В.П. Діркова провідність тонких шарів кадмій телуриду з домішками Li і Ca/ В.П. Махній, Т.М. Мазур, М.М. Березовський, О.В. Кінзерська,  В.В. Прокопів.// Фізика і хімія твердого тіла. 2018. Т. 19, № 4. C.
 1. Ivakin E.V. Optical in-vestigation of heat transfer in PbТе:Bi,Sb films/E.V. Ivakin, I.G. Kisialiou, L.I. Nykyruy, Y.S. Yavorskiy.//. Semiconductors, issue 52, No 13, 1584-1588 (2018).
 2. Горічок І.В. Ефекти взаємодії кисню з поверхнею PbTе та їх вплив на термоелектричні властивості матеріалу./ І.В. Горічок, В.В.Прокопів, Р.І. Запухляк, О.М. Матківський, Т.О.Семко, І.O. Савеліхіна, Т.О. Паращук. //Ж. нано- електрон. фіз. 2018. Т. 10, № 5. 05006-1–05006-5.
 1. Wisz G. Morphology, composition, structure and optical properties of thermal annealed Cu2O thin films prepared by reactive DC sputtering method / Wisz, P. Sawicka-Chudy, P. Potera, M. Sibiński, R.Yavorskyi , Ł. Głowa, B. Cieniek, M. Cholewa. // Molecular Crystals and Liquid Crystals. (Scopus, Web of Science), Impact Factor 0.633. (Прийняті до друку)
 1. Wisz G. Impact of Advanced Research on Development of Renewable Energy Policy: Case of Ukraine (Review),/ Wisz, L. Nykyruy, V. Yakubiv, I. Hryhoruk, R. Yavorskyi// International Journal of Renewable Energy Research, 2018 (in print)
 1. Nykyruy L.I. Influence of the behavior of charge carriers on the thermoelectric properties of  PbTe:Bi thin films / L.I. Nykyruy, O.M. Voznyak, Y.S. Yavorskiy, V.A. Shenderovskiy, R.O. Dzumedzey, O.B. Kostyuk, R.I. Zapukhlyak // Journal of Thermoelectricity, 2018 (in print)
 1. Дзундза Б.С. Автоматизація вимірювань фотоелектричних параметрів високоімпедансних напівпровідникових плівок./ Б.С. Дзундза, В.В.Прокопів, Т.М.Мазур, Л.Д. Юрчишин// Фізика і хімія твердого тіла. 2018. Т. 17, № 4. 5 c.
 1. Никируй Л.І. Теплова та електронна динаміка в низькорозмірних системах на основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb-Te для термоелектричних мікрогенераторів енергії підвищеної добротності/ Л.І.Никируй, Є.В.Івакін, В.В.Прокопів, О.Б.Костюк, І.В.Горічок, І.Г.Киселев, Я.С.Яворський, Б.С.Дзундза, Р.С.Яворський, В.І.Маковишин// Анотований збірник спільного конкурсу ДФФД-БРФФД/ Державний фонд фундаментальних досліджень. – м.Київ:Академперіодика, 2017. – с.148-153
 1. Horichok I. Defects subsystem and homogeneity region of ZnTe and CdTe crystals/ I. Horichok, Parashchuk; M. Pylyponiuk; O. Soroka,  M. Voloshynovych // Journal of Crystal Growth, 486 (2018) р.10–18

Тези конференцій

 1. Прокопів В.В. Електричні властивості полікристалічних плівок CdTe / В.В. Прокопів, Т.М.Мазур, І.М.Гасюк, Б.С. Дзундза., О.Б. Костюк, Я.С. Яворський // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН–8. 2 – 4 жовтня 2018, Ужгород, Україна,  С. 412–413
 2. Мазур Т.М. Етапи досліджень наукової школи з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Мазур Т.М., Юрчишин Л.Д., Шевчук Ю.П. // XVI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти», , 19 квітня 2018 р., Київ, ст. 29-31.
 1. Turovska Liliia. Quasichemical Modeling of Defect Subsystem of Tin Telluride Thin Films / Turovska Liliia, Prokopiv Volodymyr, Mateik Halyna // Program i streszczenia XIII Rzeszowskiej konferencji młodych fizyków. Rzeszów (Polska). 7-8 VI 2018.  12.
 1. Prokopiv V.V. Composite thermoelectric materials based on lead and cadmium tellurides / V.V. Prokopiv, I.V. Horichok, Y.V. Ogorodnik, O.M. Matkivsky, L.V.Turovska // Materials of X International Conference “Topical Problems of Semiconductor Physics”. – Truskavets (Ukraine). June 26-29, 2018. P. 124-127.
 1. Мазур Т. Властивості плівок та квантово-розмірних структур на основі CdTe / Т.Мазур, В.Прокопів, М.Сльотов., О.Сльотов.// III Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» MEICS-2018. 21-23 листопада 2018 р., Дніпро.
 1. Прокопів В.В. Термоелектричні властивості телуриду свинцю з добавкою нанодисперсного TiO2. / В.В. Прокопів, І.В. Горічок, О.М.Матківський, Л.В.Туровська. // III Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» MEICS-2018. 21-23 листопада 2018 р. Дніпро.
 1. Мазур Т.М. Точкові дефекти у тонких ллівках CdTe / Т.М. Мазур, В.В.Прокопів, Б.С. Дзундза, Л.В. Туровська // V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи», Луцьк, 25-26 жовтня 2018 р. С. 42-43.
 1. Horichok I.V. Thermoelectric Lead Telluride With ZnO Nanoparticles. / I.V/ Horichok, V.V. Prokopiv, O.M. Matkivskyj, L.V. Turovska, O.M. Vozniak //Materials of the International Meeting “Clusters and nanostructured materials. (CNM-5)” – Uzhgorod, Ukraine, 2018.
 1. Мазур Т.М. Життєвий та творчий шляхи Фреїка Дмитра Михайловича / Т.М. Мазур, В.В. Прокопів, Л.Й. Межиловська // ХXIII Всеукраїнська конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, ст. 20 квітня 2018 р., Київ, ст.30-34.
 1. Мазур Т.М. Квазіхімічна модель власних точкових дефектів у кристалах кадмій телуриду/ Мазур Т.М., Прокопів В.В., Горічок І.В., Туровська Л.В. // V Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка», 17-19 травня 2018, Кременчук, ст. 94-95.
 1. Tetyana Mazur. Quasi-chemistry of owned point defects in thin films of cadmium telluride / Tetyana Mazur, Volodymyr Prokopiv, Liliya Turovska // XI International Conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-11), 21 – 25 травня 2018 р., м. Івано-Франківськ, ст. 48.
 1. Мазур Т.М. Квазіхімічний метод розрахунку власних точкових дефектів у тонких плівках телуриду кадмію / Тетяна Мазур, Володимир Прокопів, Лілія Туровська // “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-8), 28 травня – 1 червня 2018 р., Одеса, ст. 157.
 1. Tetiana Mazur. Investigation of defect formation in thin films of cadmium telluride / Ivanna Maliarska, Tetiana Mazur, Liliia Turovska, Volodymyr Prokopiv // XIII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, 7-8 VI 2018, Rzeszow, Polska, p. 20.
 1. Mazur T.M. Properties of fuels and quantum-dimensional structures based on CdTe / Mazur T.M., Prokopiv VV., Slyotov M.M., Slyotov O.M. // 6th International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” NANO-2018, 27-30 серпня, м.Київ, ст. 728.
 1. Однодворець Л.В. Активні форми та методи інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи студентів,/ Л.В.Однодворець, Л.І.Никируй, М.П. Семенько // У кн.: «Шляхи вдосконалення поза аудиторної роботи студентів». Матеріали IX Науково-методичної конференції / За загальною редакцією проф. Проценка І.Ю. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 88 с., 16-18 с. (2018).
 1. Yavorskyi The prospects for the using of ii generation thin film solar cells based on cadmium telluride/R.Yavorskyi, L.Nykyruy, Z.Zapuchliak, Ya. Yavorskyi, O.Yaremiichuk, G.Wisz, P.Potera //XI International Conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-11) – 21-25 Mai 2018, Ivano Frankivsk, Ukraine.
 1. Yavorskyi R. Parametry optyczne cienkich warstw tellurku kadmu otrzymanych w technologii PVD /Yavorskyi, L.Nykyruy, Ya.Yavorskyi, G.Wisz, P.Potera, S.Adamiak, O.Yaremiichuk. // XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków – 7-8, VI, 2018, Rzeszów, Poland –P. 40-41.
 1. Nykyruy L. Experimental and theoretical studies of CdTe solar cells /Nykyruy, R.Yavorskyi, G.Wisz, Ya. Yavorskyi, P.Potera, S.Adamiak // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials (NANO 2018)” – 27-30 August 2018, Kiev, Ukraine.
 1. Wisz G. Characterization of TiO2/Cu2O photovoltaic structures on the base of capacitance simulations and measurements/ Wisz, P. Sawicka-Chudy, R.Yavorskyi, Z. Zapukhlyak , M. Sibiński, M. Bester , Ł. Głowa, M. Cholewa // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials (NANO 2018)” – 27-30 August 2018, Kiev, Ukraine.
 1. Паламар Н.М. Морфологія поверхонь плівкових конденсатів на основі PbTe / Н.М.Паламар, Я.П.Салій, Л.І.Никируй // IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» MEICS-2018, 21-23 листопада 2018 р., Дніпро, Україна.
 1. Лоп’янко М.А. Термоелектричні властивості і фазовий склад матеріалів у системі Pb-Ag-Te /М.А. Лоп’янко, Т.О. Семко // V міжнародної науково-практичної конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» (НМІТФ-2018) м. Кременчук, 17 – 19 травня 2018 року 
 1. Лоп’янко М.А. Аспекти технологічного отримання термоелектричного PbTe  /М.А. Лоп’янко, Т.О. Семко // V міжнародної науково-практичної конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» (НМІТФ-2018) м. Кременчук, 17 – 19 травня 2018 року
 1. Найдич Б.П. DFT-розрахунок термодинамічних параметрів PbTe1-xSex (0≥x>0,3)./ Б.П.Найдич, Л.І. Никируй, Т.О. Паращук, О.М. Возняк // СЕМСТ, Одеса, червень, 2018.
 1. Nykyruy L.I. DFT-calculations of the stability and reconstruction of the crystal surface, /I. Nykyruy, B.P. Naidych //CNM-5, Uzhgorod, October 23-26, 2018.
 1. Никируй Л.І. Особливості поведінки носіїв заряду у низькорозмірних структурах на основі сполук типу LATT (PbSnAgTe), / Л.І.Никируй, О.Б.Костюк, В.В.Прокопів, Р.О.Дзумедзей, Б.С.Дзундза , І.В.Горічок, Я.С. Яворський  //СЕМСТ, Одеса, червень, 2018.
 2. Thermoelectric Properties of PbTe doped by Sb. Taras Parashchuk, Piotr Wyzga, Ihor Horichok, Krzysztof Wojciechowski // European Centre Alloys and Compounds, 24-29 June, 2018, Krakow, Poland